top
logo


Home Zostań Spadochroniarzem Narodwe Siły Rezerwowe
NSR PDF Drukuj Email
środa, 18 sierpnia 2010 20:30

NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR)

 

Ewolucja sił zbrojnych szeregu państw sojuszniczych polega na zmniejszaniu ich liczebności przy większym nasyceniu nowoczesnymi środkami pola walki, przez co następuje relatywne zwiększanie siły uderzeniowej i mobilności. Stany sił rezerwowych są zmniejszane, jednak następuje ciągłe ich doskonalenie.

Liczebność sił rezerwowych jest różna w różnych państwach. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jest zbliżona do liczebności żołnierzy w czynnej służbie wojskowej. Siły Zbrojne Wielkiej Brytanii, liczące w końcu 2009 r. ok. 196 tys. żołnierzy służby czynnej i 35 tys. żołnierzy rezerwy ochotniczej, w razie konieczności mogą niemal podwoić swoją liczebność, osiągając 430 tys. żołnierzy. W państwach basenu Morza Śródziemnego, liczebność sił rezerwowych kształtuje się w granicach 10-40% liczebności żołnierzy czynnej służby wojskowej. We Francji zakłada się wzrost liczebności Ochotniczej Rezerwy Operacyjnej z 46,5 tys. w 2006 r. do 94 tys. w roku 2012.

W Polsce, analogicznie jak w innych krajach NATO, podjęte zostały działania, przystosowujące Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji misji i zadań, zgodnych z oceną obecnych i prognozowanych zagrożeń bezpieczeństwa.

Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych zawiera postanowienia o utworzeniu Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), ich przeznaczeniu, o stworzeniu materialnych rekompensat i zachęt do pełnienia służby w ramach NSR, a także o stworzeniu rekompensat dla pracodawców, zatrudniających żołnierzy rezerwy. W myśl tych postanowień NSR utrzymywane będą na potrzeby reagowania kryzysowego, jak również wzmocnienia jednostek wojskowych w razie potrzeby ich użycia do działań poza granicami państwa.

NSR będą stanowiły integralną część systemu uzupełniania Sił Zbrojnych. Liczba stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy NSR w jednostce wojskowej będzie uzależniona od jej specyfiki i realizowanych zadań kryzysowych. W jednostkach wojskowych, mających krótki czas osiągania gotowości, liczba stanowisk uzupełnianych żołnierzami NSR będzie niewielka. Będą to niemal wyłącznie stanowiska, których obsada w czasie pokoju nie będzie konieczna i opłacalna. Żołnierze NSR służyć będą przede wszystkim do uzupełniania stanów osobowych do wymaganego wskaźnika rozwinięcia w jednostkach wsparcia i zabezpieczenia.

Napływ do NSR wymaganej liczby rezerwistów o pożądanych przez wojsko kwalifikacjach i predyspozycjach będzie zapewniony w wyniku wzmacniania motywacji patriotycznej do służby przez odpowiednie warunki materialne dla żołnierzy NSR. Z doświadczeń armii zawodowych wiadomo, że prestiż służby w rezerwie jest istotnym elementem motywacji, jednak musi być on poparty systemem materialnych zachęt i uprawnień.

Czynnikiem motywującym do służby w NSR będzie perspektywa służby poza granicami państwa w ramach polskich kontyngentów wojskowych, z uwagi na wyższe wynagrodzenie. W procesie rekrutacji do służby w ramach NSR, bardzo ważne będzie pozyskanie żołnierzy rezerwy posiadających specjalności lub umiejętności wartościowe z punktu widzenia Sił Zbrojnych.

Liczebność NSR odpowiadać będzie potrzebom obronności państwa w czasie kryzysu, zapewniając pozyskanie do Sił Zbrojnych wystarczającej liczby ochotników o pożądanych predyspozycjach i kwalifikacjach. Ewidencyjnie Siły Zbrojne będą liczyć do 120 tys. żołnierzy, w tym ok. 20 tys. żołnierzy NSR. Z uwagi na uwarunkowania budżetowe, kadrowe i infrastrukturalno-organizacyjne przyjęto, że początkowo, tj. na koniec 2010 r., NSR będą liczyły do 10 tys. żołnierzy rezerwy. W roku 2011 nastąpi dalszy wzrost ich liczebności, aby na koniec tego roku osiągnąć poziom do 20 tys. żołnierzy.

 

ZADANIA NSR

Zadaniem NSR, tak jak i całych Sił Zbrojnych, jest zapewnienie suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Siły Zbrojne mogą także brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zadania NSR z zakresu zarządzania kryzysowego mogą być realizowane w trybie natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy.

Ponadto NSR służyć będą uzupełnieniu stanowisk służbowych występujących w strukturach polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa.

NSR będą tym elementem, którego jednym z zadań będzie utrzymywanie więzi Sił Zbrojnych ze społeczeństwem, co ma szczególne znaczenie w przypadku armii zawodowych.

System szkolenia żołnierzy rezerwy musi uwzględniać zadania stawiane przed NSR, przygotowanie rezerwistów i ich doświadczenia wojskowe. Realizowane w Siłach Zbrojnych programy edukacyjne i szkoleniowe muszą być tak opracowane, aby w istotnym stopniu podnieść poziom kompetencji indywidualnych i zespołowych.

Proces szkolenia żołnierzy NSR będzie realizowany głównie w czasie ćwiczeń wojskowych i podczas pełnienia okresowej służby wojskowej.

Rodzaje ćwiczeń będą następujące:

- jednodniowe;

- krótkotrwałe, trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;

- długotrwałe, trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;

- rotacyjne, trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Na program ćwiczeń wojskowych żołnierzy NSR złoży się kształcenie teoretyczne oraz szkolenia i zajęcia praktyczne wynikające z przyjętych programów szkolenia. Szkolenie żołnierzy NSR będzie realizowane w trzyletnim cyklu, podzielonym na roczne etapy obejmujące doskonalenie umiejętności indywidualnych, szkolenie zgrywające oraz szkolenie doskonalące lub podtrzymujące umiejętności i nawyki.

 

JAK ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM NSR?

Powołanie do służby w NSR zostanie poprzedzone zawarciem kontraktu, a następnie nadaniem przydziału kryzysowego.

Żołnierz rezerwy – kandydat do służby w NSR – zawierać będzie z dowódcą jednostki wojskowej dobrowolny kontrakt na okres od 2 do 6 lat. Kontrakt będzie zawierany na pisemny wniosek zainteresowanego, skierowany do wojskowego komendanta uzupełnień.

Kontrakt będzie mógł być zawarty z żołnierzem rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki oraz wcześniej pozytywnie przeszedł selekcję przeprowadzoną przez „swoją" Wojskową Komendę Uzupełnień, (do której kandydat powinien się zgłosić w pierwszej kolejności):

- posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;

- nie był przeznaczony do służby zastępczej;

- nie był karany za przestępstwo umyślne;

- ma wykształcenie na poziomie co najmniej gimnazjum dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub, co najmniej szkoły średniej dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej szkoły wyższej dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;

- ma przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;

- zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej.

Dowódca jednostki wojskowej po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy wraz z aktami sprawy i po jego przybyciu do jednostki wojskowej, organizuje sprawdzian ze sprawności fizycznej i przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną. Może przeprowadzić dodatkowo egzaminy sprawdzające poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego, w szczególności w zakresie znajomości budowy i obsługi sprzętu specjalistycznego oraz umiejętności fachowych. Następnie dowódca, w przypadku zaakceptowania kandydatury żołnierza rezerwy określa dla niego stanowisko służbowe, przeprowadza w razie potrzeby postępowanie sprawdzające zwykłe w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa, ustala termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania obowiązków w ramach NSR, będący terminem nadania i wygaśnięcia przydziału kryzysowego oraz podpisuje z nim kontrakt. W przypadku nie zaakceptowania kandydatury, dowódca jednostki wojskowej pisemnie powiadamia żołnierza o odmowie zawarcia kontraktu i odsyła wniosek wraz z aktami sprawy do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

Po podpisaniu kontraktu żołnierzom rezerwy będą nadawane przydziały kryzysowe oraz stosownie do potrzeb przydziały mobilizacyjne.

Kontrakt może być ponawiany, jednak łączny czas służby w NSR może wynieść nie więcej, niż 15 lat. Warunkiem ponowienia kontraktu będzie spełnianie przez żołnierza NSR kryteriów wymaganych prawem przed podpisaniem kontraktu po raz pierwszy oraz uzyskanie oceny pozytywnej z opiniowania służbowego.

Wygaśnięcie kontraktu nastąpi w przypadku upływu terminu unieważnienia lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego, a także w przypadku pisemnej rezygnacji żołnierza rezerwy z zawartego kontraktu dokonanej przed dniem, w którym karta przydziału kryzysowego stała się ostateczna.

Przydziały kryzysowe mogą być nadawane żołnierzom rezerwy w czasie pokoju na stanowiska służbowe. Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest wcześniejsze zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach, NSR między żołnierzem rezerwy, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział.

Żołnierzy NSR będą obejmowały procedury kadrowe umożliwiające sukcesywny rozwój służbowy. Podstawą prowadzonych przez dowódcę jednostki wojskowej czynności służbowych w tym zakresie będzie analiza potrzeb oraz umiejętności, predyspozycji i poziomu wykonywania zadań przez poszczególnych żołnierzy.

W celu dokonania oceny realizacji zadań przez żołnierzy NSR oraz prowadzenia aktywnej polityki kadrowej, każdy żołnierz będzie podlegał opiniowaniu służbowemu. Opinię służbową będzie sporządzał bezpośredni przełożony:

1) na koniec roku kalendarzowego, w którym od rozpoczęcia kontraktu, lub od daty sporządzenia ostatniej opinii służbowej, żołnierz NSR pełnił czynną służbę wojskową, przez co najmniej 30 dni, jednakże nie rzadziej, niż co dwa lata;

2) na zakończenie kontraktu.

Żołnierze NSR będą mieli prawo do składania odwołań od opinii służbowych do wyższych przełożonych.

Dowódca jednostki wojskowej w czasie ćwiczeń wojskowych będzie prowadził rozmowy kadrowe z wyróżniającymi się żołnierzami, w celu przedstawienia propozycji dalszego rozwoju służbowego. Typowanie żołnierzy do tych rozmów nastąpi przy uwzględnieniu ostatniej opinii służbowej oraz wniosków przełożonych z prowadzonych ćwiczeń. Realizacja wniosków kadrowych, będzie możliwa po uzyskaniu pisemnej zgody żołnierza NSR. Obowiązkiem dowódcy jednostki wojskowej będzie także rozpatrywanie wniosków żołnierzy NSR dotyczących udziału w różnych formach kształcenia kursowego oraz dalszego pełnienia służby.

 

UPRAWNIENIA I NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY NSR

Pełne uzupełnienie stanów osobowych NSR wymaga, niezależnie od motywacji patriotycznej, stworzenia odpowiednich warunków socjalno-bytowych, systemu zachęt materialnych oraz czynników tworzących prestiż żołnierzy NSR w społeczeństwie. Przyjęcie rozwiązań i programów pomocowych wiążących wysiłek żołnierzy z gratyfikacjami o charakterze finansowym, uzasadnia także fakt, że żołnierzami NSR będą w większości osoby mające nawiązany stosunek pracy. Świadczenia dla żołnierzy rezerwy za czas służby, podobnie jak w siłach rezerwowych innych państw, są zbliżone do świadczeń żołnierzy w czynnej służbie wojskowej. Obejmują one głównie:

1. Ochronę uprawnień pracowniczych:

a) trwałość stosunku pracy i ochrona pracownika przed zwolnieniem. W okresie pozostawania na przydziale kryzysowym żołnierza rezerwy będącego pracownikiem, stosunek pracy z tym pracownikiem nie będzie mógł być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Jednak przepisy te nie mają zastosowania do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, a także, jeżeli pracodawca rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości, likwidacji zakładu pracy lub zwolnień grupowych;

b) gwarancje stabilności zawodowej (urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.);

c) wliczanie czasu służby do wysługi pracowniczej;

d) doliczanie byłym żołnierzom zawodowym (emerytom wojskowym), których emerytura jest niższa od górnej granicy (75%) podstawy jej wymiaru, czasu czynnej służby wojskowej w NSR do tej podstawy, na zasadach określonych w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, na wniosek żołnierza rezerwy;

e) opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej;

f) prawo zwracania się do Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1, poprzez organizacje zrzeszające żołnierzy rezerwy, w przypadku wystąpienia problemów pracowniczych wynikających ze służby w NSR oraz w sprawach rozwiązań dotyczących służby w ramach NSR, rozwoju służbowego żołnierzy i systemu motywacyjnego.

2. Pomoc edukacyjną: możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu albo specjalizacji w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych. Wysokość dofinansowania będzie proporcjonalna do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym.

3. Świadczenia zdrowotne:

a) w czasie czynnej służby wojskowej na zasadach dotyczących żołnierzy zawodowych (opieka medyczna i stomatologiczna, zaopatrzenie w produkty lecznicze);

b) bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej;

c) turnusy leczniczo-profilaktyczne po powrocie ze służby za granicą państwa.

4. Należności finansowe:

a) uposażenie za każdy dzień faktycznej służby, z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby wojskowej lub pełnienia służby przygotowawczej;

Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego. Dowódca jednostki wojskowej przyznaje dodatek funkcyjny w wysokości do 15% uposażenia zasadniczego przysługującego żołnierzowi według stopnia wojskowego oraz dodatki do uposażenia, uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej.

W czasie pełnienia okresowej służby wojskowej żołnierze rezerwy otrzymują uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego oraz – w razie nieszczęśliwego zdarzenia – zasiłek pogrzebowy, odprawę pośmiertną oraz pokrycie kosztów pogrzebu, według należności dla żołnierzy pełniących zawodową kontraktową służbę wojskową.

Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą będzie przysługiwało uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego i inne należności na zasadach podobnych jak dla żołnierzy pełniących służbę kandydacką. Żołnierz zwolniony ze służby przygotowawczej otrzyma odprawę w związku ze zwolnieniem z czynnej służby wojskowej.

Żołnierzom rezerwy pełniącym czynną służbę wojskową, przysługuje prawo do otrzymywania dodatku do uposażenia zasadniczego, w wysokości zależnej od okresu pozostawania na przydziale kryzysowym. Wynosi on 3% po upływie 3 lat pozostawania na przydziale kryzysowym i jest zwiększany o 3% za każdy kolejny okres.

b) zwrot kosztów dojazdów żołnierzy zamieszkujących poza miejscem pełnienia służby z ich miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem;

c) dodatek motywacyjny za uzyskanie odpowiedniej klasy specjalisty przy posiadaniu co najmniej oceny dobrej w opinii służbowej;

d) prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych oraz do zapomóg;

e) zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia a uposażeniem w czasie czynnej służby wojskowej, jeżeli otrzymywane uposażenie wypłacane jest w niższej wysokości.

W tej sytuacji żołnierzom NSR przysługiwać będzie rekompensata finansowa za czas pełnienia służby. Będzie ją wypłacał dowódca jednostki wojskowej. Kwota rekompensaty z tego tytułu za każdy dzień służby wojskowej żołnierzy rezerwy, nie może być jednak wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Żołnierzom pełniącym służbę wojskową poza granicami państwa przysługują z tego tytułu dodatkowe świadczenia finansowe, których wysokość wynika ze specyfiki służby oraz parametrów zajmowanego stanowiska służbowego, według zasad określonych dla żołnierzy pełniących zawodową kontraktową służbę wojskową.

5. Świadczenia w naturze (podczas czynnej służby):

a) bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;

b) bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny;

c) bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny, od chwili powołania do czasu zakończenia odbywania służby (ćwiczeń wojskowych).

6. Urlopy w czasie odbywania czynnej służby wojskowej. Żołnierzom NSR lub kandydatom do służby w NSR będzie można udzielać następujących urlopów:

- wypoczynkowego, żołnierzom odbywającym okresową służbę wojskową, służbę przygotowawczą;

- dodatkowego, żołnierzom pełniącym okresową służbę wojskową;

- zdrowotnego, żołnierzom pełniącym okresową służbę wojskową oraz służbę przygotowawczą;

- okolicznościowego;

- nagrodowego.

7. Pomoc prawną. Żołnierzowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych na pomoc prawną, jeżeli postępowanie przygotowawcze wszczęte przeciwko niemu o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych zostanie zakończone prawomocnym orzeczeniem o umorzeniu. Zwrot następuje w wysokości kosztów odpowiadających wynagrodzeniu jednego obrońcy, określonych w ustawie Prawo o adwokaturze.

Skuteczność systemu motywacyjnego żołnierzy NSR będzie monitorowana i podlegać będzie analizom. Na ich podstawie rozwiązania, implementowane w pierwszym etapie budowania NSR, będą doskonalone i uzupełniane.

 

OBOWIĄZKI ŻOŁNIERZY NSR

Do czasu wygaśnięcia lub unieważnienia przydziału kryzysowego żołnierze NSR będą zobowiązani do wykonywania obowiązków wynikających z tego przydziału. Zasadniczym obowiązkiem żołnierzy NSR będzie pełnienie czynnej służby wojskowej w określonych przypadkach oraz realizacja rocznego programu szkolenia, w wymiarze do 30 dni w roku. Obowiązki żołnierzy NSR obejmują ponadto, w ramach służby okresowej, udział w działaniach z zakresu zarządzania kryzysowego w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych. Będą one realizowane w trybie natychmiastowego stawiennictwa, w czasie nie dłuższym niż będzie to uzasadnione okolicznościami.

Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy, będą ponadto zobowiązani do powiadamiania dowódcy jednostki wojskowej, w sposób ustalony z tym dowódcą, o aktualnym adresie korespondencyjnym lub sposobie ich zawiadamiania w sprawach dotyczących przydziału kryzysowego.

Żołnierze NSR pełniący czynną służbę i podczas wystąpień indywidualnych w mundurach będą zobowiązani do przestrzegania postanowień regulaminów i przepisów wojskowych.

Żołnierze rezerwy, którzy w związku z nadaniem przydziałów kryzysowych lub przydziałów mobilizacyjnych będą mieli dostęp do informacji niejawnych, będą zobowiązani do zachowania tajemnicy, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych.

W przypadku choroby żołnierza NSR lub innych zdarzeń losowych będzie na nim ciążył obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie właściwego dowódcy jednostki wojskowej. Niezależnie od czynności podejmowanych przez dowódcę jednostki wojskowej taki żołnierz będzie zobligowany do niezwłocznego powiadamiania swojego pracodawcy o terminach, w których będzie odbywał ćwiczenia.

Powinności żołnierzy NSR będą ponadto obejmowały:

- podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i sprawności przydatnych w Siłach Zbrojnych,

- propagowanie w swoim środowisku problematyki obronnej,

- kierowanie się postanowieniami Kodeksu Honorowego Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego,

- popularyzowanie i kultywowanie tradycji oręża polskiego w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk młodzieży i rezerwistów.

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ

http://www.wojsko-polskie.pl/pl/z-zycia-wojska/narodowe-sily-rezerwowe/narodowe-sily-rezerwowe-informacje/nsr/19627,narodowe-sily-rezerwowe.html

 

 

bottom