top
logo


Home
DZIEŃ WETERANA PDF Drukuj Email
wtorek, 29 maja 2012 11:57

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

29 MAJ

DZIEŃ WETERANA DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

I MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ UCZESTNIKÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ

"Dla nas jesteście bohaterami, którzy od kilkudziesięciu lat sławią imię polskiego żołnierza. (...) Państwo musi dbać o żołnierzy, byłych żołnierzy i o przyszłych żołnierzy. (...) Weterani zasługują na podziw i szacunek" - powiedział podczas spotkania z weteranami minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak.

28 maja 2012 r. żołnierz 18 bielskiego batalionu powietrznodesantowego st. szer. Krzysztof TONDEL został uhonorowany przez Ministra Obrony Narodowej wojskową odznaką „Za Rany i Kontuzje” z okazji obchodów Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa.

http://mon.gov.pl/pl/artykul/12920

Odznakę "Za Rany i Kontuzje", która należy się weteranom poszkodowanym wręczono po raz pierwszy.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojskowa_odznaka_Za_Rany_i_Kontuzje

 

Dzień Weterana został ustanowiony 29 maja ustawą o weteranach działań poza granicami kraju. Na świecie ten dzień jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji  Pokojowych.

W tym roku Święto, poświęcone żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy służyli za granicą, jest obchodzone pierwszy raz.

Ustawa o weteranach, uchwalona przez Sejm 19 sierpnia 2011 r., przewiduje, że żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych, którzy służyli na misjach zagranicznych, mogą na swój wniosek uzyskać status weterana lub - jeśli odnieśli rany - weterana poszkodowanego. Nowe prawo przyznaje weteranom m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją, dopłaty do nauki, bezpłatną pomoc  psychologiczną oraz świadczenia opieki zdrowotnej.

Weteranem działań poza granicami państwa, może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni; grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

Od 16 maja 2012 weterani działań poza granicami państwa mają także swoje logo, które zostało wyłonione w ramach konkursu.

29 maja to również Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ.

Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2002 roku, aby upamiętniać poświęcenie i zaangażowanie wszystkich uczestników misji pokojowych i stabilizacyjnych.

I.STASIŃSKI

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o Ustawie o Weteranach:

USTAWA O WETERANACH.

 1. Ustanawia Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa.
 2. Określa status weterana działań poza granicami państwa i weterana poszkodowanego w działań poza granicami państwa.
 3. Uprawnienia przysługujące osobom o których mowa w pkt. 1.
 4. Zasady i warunki korzystania z uprawnień, o których mowa w pkt.2.
 5. Tryb postępowania i właściwość organów w sprawach, o których mowa w pkt 1-3.

UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WETERANACH DZIAŁAŃ
POZA GRANICAMI PAŃSTWA.

Cele wprowadzenia nowych uregulowań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 209, poz. 1203):

 1. zapewnienie weteranom – uczestnikom działań poza granicami państwa odpowiedniego uhonorowania (podziękowania) w służbie mającej na celu utrzymanie pokoju na świecie, przez nadanie im odrębnego statusu;
 2. zapewnienie pomocy w przystosowaniu do życia i pracy osobom poszkodowanym;
 3. związanie zakresu wsparcia z rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z doznanego uszczerbku na zdrowiu;
 4. zapewnienie spójności pomiędzy istniejącymi przepisami regulującymi uprawnienia osób poszkodowanych.

DEFINICJA WETERANA.

Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

 1. misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni;
 2. grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku
z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

STATUS WETERANA ORAZ WETERANA POSZKODOWANEGO.

Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek zainteresowanego, w drodze decyzji administracyjnej, Minister Obrony Narodowej.

Decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego zawiera informację o:

 1. procentowej wysokości uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze;
 2. wysokości dodatku weterana poszkodowanego.

DOKUMENTY W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O STATUS WETERANA.

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:

 1. wniosek o przyznanie statusu weterana;
 2. zaświadczenie wydane odpowiednio przez:
  • dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
  • wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;
 3. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu wprowadza wzór zaświadczenia będącego podstawą ubiegania się o status weterana i weterana poszkodowanego.

W przypadku braku możliwości wydania powyższego zaświadczenia, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie tego statusu może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa.

DOKUMENTY W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O STATUS WETERANA POSZKODOWANEGO.

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są:

 1. wniosek o przyznanie statusu weterana poszkodowanego;
 2. zaświadczenie wydane odpowiednio przez:
  • dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
  • wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;
 3. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
 4. protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej;
 5. orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 6. decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

LEGITYMACJE.

Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz weterana poszkodowanegojest:

   • legitymacja weterana, albo
   • legitymacja weterana poszkodowanego

wydawana przez Ministra Obrony Narodowej.

Legitymacje wydaje się w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana albo weterana poszkodowanego.

POZBAWIENIE STATUSU WETERANA.

Status weterana oraz weterana poszkodowanego nie przysługuje osobie, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

 1. przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie w związku z wykonywaniem zadań lub obowiązków służbowych podczas udziału w działaniach poza granicami państwa;
 2. przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

UHONOROWANIE WETERANA LUB WETERANA POSZKODOWANEGO.

 • Dzień 29 maja - Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa
 • odznaka „Za Rany i Kontuzje”
 • prawo do noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych
 • prawo do jednorazowego bezpłatnego otrzymania takiego umundurowania i wyekwipowania
 • prawo do zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania na uroczystość, na które został zaproszony
 • prawo do wojskowej asysty honorowej podczas pogrzebu.

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Weteran poszkodowany jest uprawniony do:

  • korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, poza kolejnością,
  • korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (prawo do bezterminowego czasu trwania leczenia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej),
  • bezpłatnego zaopatrzenia w leki umieszczone w wykazach leków podstawowych
   i uzupełniających oraz leki recepturowe na czas leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego,
  • nie jest wymagane skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych.

FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

Świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej udzielane weteranom poszkodowanym w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa pokrywa się z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

Uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi w przypadku przekroczenia wysokości limitu finansowania, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o refundacji…, przysługuje prawo do finansowania kwotą wykraczającą poza ten limit.

UMIESZCZENIE W DOMU WETERANA ORAZ POMOC PSYCHOLOGICZNA.

Weteran-żołnierz lub weteran poszkodowany – żołnierz ma prawo do umieszczenia poza kolejnością w Domu Weterana funkcjonującego jako zakład opiekuńczo-leczniczy.

Pobyt może być dofinansowany ze środków budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej

Weteran-żołnierz lub weteran poszkodowany-żołnierz najbliżsi członkowie jego rodziny mają prawo poza kolejnością do bezpłatnej pomocy psychologicznej.

POMOC W FINANSOWANIU NAUKI I UPRAWNIENIA SOCJALNE.

Weteran poszkodowany-żołnierz ma prawo do uzyskania pomocy finansowej na jedną z wymienionych form kształcenia:

 1. naukę na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej;
 2. studia pierwszego stopnia;
 3. studia drugiego stopnia;
 4. jednolite studia magisterskie;
 5. studia podyplomowe.

W ramach pomocy mogą być pokryte koszty opłaty za naukę lub studia, przejazdów z miejsca zamieszkania weterana poszkodowanego-żołnierza do szkoły lub uczelni i z powrotem, zakwaterowania w miejscowości, w której weteran poszkodowany-żołnierz pobiera naukę lub odbywa studia.

Pomoc przysługuje na jedną z wybranych przez weterana poszkodowanego-żołnierza form kształcenia do wysokości 400% najniższej emerytury.

UPRAWNIENIA WETERANA POSZKODOWANEGO POBIERAJĄCEGO RENTĘ INWALIDZKĄ Z TYTUŁU URAZÓW LUB CHORÓB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU
Z UDZIAŁEM W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA.

wynikające z ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin.

 • skierowanie na pobyt w sanatorium co najmniej raz na 3 lata niezależnie od przysługującego mu z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego, jeżeli wymaga leczenia sanatoryjnego,
 • specjalne leczenie, przeszkolenia oraz usprawnienia w ośrodkach rehabilitacji w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu stanu zdrowia,
 • korzystanie z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub w domu pomocy społecznej, jeżeli wymaga szczególnej opieki,
 • zwolnienia z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych,
 • ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej,
 • ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego.

ZAPOMOGI.

Weteran-żołnierz, który ukończył 65 lat życia, lub weteran poszkodowany-żołnierz, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi:

 • na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek lub stan zdrowia;
 • w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza.

Zapomogę przyznaje Minister Obrony Narodowej na wniosek zainteresowanego.

UPRAWNIENIA PRACOWNICZE.

Weteran poszkodowany korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu odpowiednio w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu, wiedzy i sprawności psychofizycznej.

Weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu, pozostającemu w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym (nie przysługuje, jeżeli posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni w roku kalendarzowym).

DODATEK WETERANA POSZKODOWANEGO.

Weteran poszkodowany pobierający emeryturę lub rentę inwalidzką ma prawo do dodatku weterana poszkodowanego.

Wysokość dodatku weterana poszkodowanego uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze, i wynosi w przedziale:

od 10 do 20% uszczerbku - 10% podstawy wymiaru;

od 21 do 30% uszczerbku - 20% podstawy wymiaru;

od 31 do 40% uszczerbku - 30% podstawy wymiaru;

od 41 do 50% uszczerbku - 40% podstawy wymiaru;

od 51 do 60% uszczerbku - 50% podstawy wymiaru;

od 61 do 80% uszczerbku - 60% podstawy wymiaru;

powyżej 80% uszczerbku - 80% podstawy wymiaru.

ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO.

 • umundurowanie i wyekwipowanie,
 • pomoc w finansowaniu nauki,
 • dodatek weterana poszkodowanego.

I.STASIŃSKI

 

bottom